• A site by BDO Mauritius
  • About

The Team

             
     Feizal Jownally        Sylvie Greco      Krishna Radhakeesoon     
 
FEIZAL JOWNALLY
Partner
 
 
SYLVIE GRECO
Senior Manager
 
 
KRISHNA RADHAKEESOON
Senior Manager
 
 
 
 
         
  Dhiren Hulkhoree   Pravin Hauzaree      
 
DHIREN HULKHOREE
Senior Manager
 
 
PRAVIN HAUZAREE
Manager